Sve informacije o mogućnostima gradnje zainteresovana lica (fizička i pravna) mogu dobiti na sljedeći način:

 • U Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju;
 • Putem telefona broj 00387 53 810 511;
 • Putem elektronske pošte nprostor@modrica.ba;

 

Dozvole na osnovu Zakona o uređenju prostora i građenju

Postupak dobijanja dozvola u Republici Srpskoj je regulisan  Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13,106/15, 3/16 i 84/19). Zakono je definisano:

 • uvođenje novih metoda planiranja,
 • smanjenje broja i vrsta dokumenata prostornog uređenja,
 • precizno definisanje planskog perioda i roka važenja dokumenata prostornog uređenja,
 • pojednostavljenje postupka dobijanja licenci i uvođenje licence za reviziju tehničke dokumentacije i licence za energetski pregled,
 • prilagođavanje savremenim sredstvima rada i digitalizacija,
 • pojednostavljenje postupaka i procedura izdavanja dozvola koje obuhvata:
  • skraćivanja rokova za izdavanje dozvola (kod izdavanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole rokovi za izdavanje smanjeni su sa 30 na 15 dana),
  • preciziranje i povećanje broja objekata za koji nije potrebna građevinska dozvola (jasno definisanje pomoćnih objekata i uvođenje novih objekata- automatske protivgradne stanice I, II i III reda),
  • smanjenje broja koraka i potrebnih dokumenata (za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2, osim za složene objekte u smislu ovog zakona, koji se grade na području za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog uređenja ili na vanurbanom području, za izdavanje građevinske dozvole nisu potrebni lokacijski uslovi čime se skraćuje rok za dobijanje dozvola za građenje i upotrebu i samim tim i troškovi postupka, a na ove objekte se odnosi oko 70% od svih podnesenih zahtjeva za dozvole, što istovremeno rasterećuje i olakšava rad organa uprave koji izdaju dozvole),
 • nove odredbe kojima se smanjuju troškovi izdavanja dozvola:
  • odredbe kojima se precizno definiše obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta prema stvarnim troškovima utvrđenim dokumentom prostornog uređenja,
  • jasno definisanje iznosa rente prema stepenu razvijenosti opštine čime se podsticajno djeluje na ulaganja u nerazivijene i izrazito nerazvijene opštine,
  • umanjenje troškova rente za naknadu koju investitor već plaća prilikom pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište, čime je eliminisano plaćanje po dva osnova,
 • produženje roka važenja građevinske dozvole sa sadašnje jedne na 3 godine, što smanjuje obaveze investitora ali rasterećuje i rad organa uprave koji izdaje dozvole;
 • dodavanje odredbi koje će na jedinstvenim principima urediti i znatno pojednostavniti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, (za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2, osim za složene objekte u smislu ovog zakona, kao i za objekte javne infrastrukture naknadna građevinska i upotrebna dozvola izdaje se istim rješenjem, kao i to da se postupak legalizacije završenih objekata sprovodi se bez naknadnog izdavanja lokacijskih uslova osim ako je to potrebno za legalizaciju objekata na državnom zemljištu čime se skraćuju rokovi i smanjuje broj potrebne dokumentacije, predviđaju se popusti za određene kategorije stanovnika (porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i sl.), mogućnost plaćanja troškova legalizacije na rate ili obveznicama);
 • posebno je istaknuta i unapređena uloga nadzora u postupku građenja čime se obezbjeđuje zaštita opšteg interesa kroz izgradnju sigurnih i stabilnih objekata;
 • odnosi između učesnika u građenju uređuju se ugovorom čime se stvaraju uslovi za jasno definisanje međusobnih prava i obaveza, a što obezbjeđuje veću pravnu sigurnost i adekvatnu zaštitu prava i interesa svih učesnika u građenju, ali se obezbjeđuje i naplata javnih prihoda na ugovorene radove;
 • osnivanje i rad Inženjerske komore u cilju formiranja strukovnog udruženja i strukovnih komora kao nevladinog sektora koji će biti značajan za unapređenje struke i međunarodnu saradnju sa sličnim udruženjima i asocijacijama, ali i adekvatan partner Vlade RS za daljnji razvoj i unapređenje oblasti građenja,
 • dodavanje odredbi koje se odnose na energetsku efikasnost zgrada čijom primjenom se trebaju stvoriti uslovi za stimulisanje korišćenja energije iz obnovljivih izvora, smanjenje troškova ukupne energije i smanjenje štetnih uticaja objekata na životnu sredinu.

Zahtjev za izdavanje rješenja o građevinskoj dozvoli predaje se u šalter sali opštine Modriča na protokol ili putem pošte, sa potrebnim dokumentima.

Podnošenje zahtjeva

Obrazac za podnošenje zahtjeva se može dobiti u šalter Sali. Uz isti je potrebno priložiti:

 • kopiju katastarskog plana za građevinsku parcelu formiranu prema urbanističko-tehničkim uslovima sa identifikacijom starog i novog premjera;
 • dokaz o riješenim imovinsko- pravnim odnosima (zk uložak i posjedovni list, original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 • glavni projekat u tri primjerka;
 • izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije (osim za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte BGP do 200m²;
 • saglasnosti propisane posebnim zakonima(npr.vodna, protivpožarna saglasnost i sl);
 • dokaz o uplati naknade za novi premjer u iznosu od 0,3% od predračunske vrijednosti građevinskih radova;
 • dokaz o plaćenim troškovima naknade za uređenje i rentu;
 • opštinsku administrativnu taksu;
 • elaborat , odnosno podatke o geotehničkim i geomehaničkim karakteristikama zemljišta,za objekte veće od 400m²;
 • projekat vanjskog uređenja(za objekte veće od 400m²);
 • ekološku dozvolu ako je potrebna ili rješenje o odobravanju studije uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima o životnoj sredini;

Izdavanje građevinske dozvole

 • Rješenje o građevinskoj dozvoli se daje za potrebe izgradnje cijelog objekta i dijela objekta koji čini tehničku, tehnološku ili funkcionalnu cjelinu.
 • Rješenje o građevinskoj dozvoli donosi se u roku od 8 dana od dana kada zahtjev bude u potpunosti kompletiran (zakonska obaveza je 15 dana).
 • Klauzulu pravosnažnosti na rješenje stranka dobija kod službenog lica u kancelariji 11 istekom roka od 15 od dana prijema rješenja.
 • Rješenje o građevinskoj dozvoli prestaje da važi ako se u roku od tri 3 godine od dana izvršnosti,ne otpočne sa radovima.
 • Početak izvođenja radova mora se prijaviti urbanističko- građevinskoj inspekciji 8 dana prije početka istih.

Važno je znati još…

Građevinska dozvola nije potrebna za pomoćne objekte do 50m² BGP, privremene objekte za potrebe sajmova, za uređenje parcele individualnog stambenog objekta(staze, platoi, vrtni bazeni, žičane ograde, vrtno ognjište…),postavljanje plastenika, konzolne tende kao ni za radove na adaptaciji objekata i slično. Potrebna je lokacijska dozvola.

Saglasnosti komunalnih radnih organizacija na projekat se pribavljaju službeno u nadležnim ustanovama, a investitor plaća naknade za njihovo pribavljanje.

Rješenje o iznosu naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta i iznosu rente je upravni akt bez koga se ne može izdati građevinska dozvola, ukoliko se predmetna lokacija nalazi u granicama gradskog građevinskog zemljišta.

LOKACIJSKI USLOVI

Nadležni organ

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Kako i gdje

Potrebno je predati zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova sa dokazima (neophodni dokumenti) iz člana 61. Zakona o uređenju prostora i građenju, putem pošte ili na protokol Ministarstva.

Neophodni dokumenti

Uz zahtjev za lokacijske uslove investitor je dužan da priloži:

 1. urbanističko-tehničke uslove i stručno mišljenje ako nema sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, koji se dostavljaju u tri primjerka samo ako se rade van organa nadležnog za poslove uređenja prostora jedinice lokalne samouprave,
 2. kopiju katastarskog plana, odnosno ažurnu geodetsku podlogu za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte, ovjerene od organa nadležnog za poslove premjera i katastra,
 3. dokaz o legalnosti postojećeg objekta, ukoliko je riječ o dogradnji, nadogradnji i promjeni namjene postojećeg objekta,
 4. opis objekta,
 5. saglasnosti na lokaciju objekta predviđene u urbanističko-tehničkim uslovima na osnovu posebnih zakona zavisno od vrste i namjene objekta (komunalnih preduzeća koja upravljaju komunalnom infrastrukturom, javnih preduzeća koja upravljaju javnom infrastrukturom i slično), ako takve saglasnosti nisu sadržane u urbanističko-tehničkim uslovima,
 6. rješenje o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu i obimu procjene uticaja, ako je njeno sprovođenje obavezno u skladu sa posebnim propisom i
 7. idejni projekat i dokaz o vlasništvu ili pravu građenja nad zemljištem za objekte za koje prema odredbama ovog zakona nije potrebna građevinska dozvola.

Takse i naknade

 • Republička administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev;
 • Republička administrativna taksa za izradu lokacijskih uslova u iznosu 20,00 KM,

Rok za rješavanje predmeta – 15 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva

Pravni osnov formalnosti

 • Zakon o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16, 84/19)
 • Zakon o administrativnim taksama, tarifni broj 1. i 51. („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 100/11, 103/11 i 67/13)
 • Pravilnik o formi, sadržaju i načinu izdavanja lokacijskih uslova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/13)
 • Pravilnik o opštim pravilima regulacije i parcelacije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/15)

 

 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Nadležni organ

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Kako i gdje

Potrebno je predati zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje sa dokazima (neophodni dokumenti) iz člana 128. Zakona o uređenju prostora i građenju, putem pošte ili na protokol Ministarstva.

Neophodni dokumenti

 1. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole;
 2. Lokacijski uslovi, sa urbanističko–tehničkim uslovima, odnosno urbanističko–tehnički uslovi za individualne stambene i individualno stambene–poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400m2;
 3. Dokaz o riješenim imovinsko–pravnim odnosima:
 • Izvod iz javne evidencije o nepokretnostima (zemljišno-knjižni uložak, posjedovni list i kopiju katastarskog plana sa identifikacijom – ne starije od šest mjeseci);
 • Ugovor ili odluka nadležnog organa pogodna kao osnov za sticanje prava vlasništva ili prava građenja u korist investitora;
 • Ugovor o zajedničkom građenju zaključen sa vlasnikom zemljišta ili nepokretnosti;
 • Posebna odluka Vlade koja se donosi na osnovu Zakona o eksproprijaciji, a kojom se dozvoljava ulazak u posjed eksproprisanih nepokretnosti prije konačnosti rješenja, ukoliko se radi o izdavanju građevinske dozvole za objekte od opšteg interesa;
 • Ugovor zaključen sa Vladom ili jedinicom lokalne samouprave i ugovor o javno – privatnom partnerstvu zaključen sa javnim partnerom u skladu sa posebnim zakonom, u slučaju date koncesije ili povjeravanja komunalne djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom ili kada je radi ostvarivanja javno – privatnog partnerstva državno zemljište uneseno kao osnivački kapital u novoosnovano privredno društvo.
 • Napomena: Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na građevinskom zemljištu koje je u vlasništvu više lica, dostavlja se izvod iz javne evidencije o nepokretnostima i ugovor o međusobnim odnosima investitora i svih suvlasnika zemljišta, zaključen u skladu sa posebnim zakonom. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izvođenje radova na objektu koji je u vlasništvu više lica dostavlja se izvod iz javne evidencije i ugovor zaključen u skladu sa posebnim zakonom.
 1. Glavni projekat u tri primjerka;
 2. Izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije u skladu sa članom 114. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13);
 3. Izvještaj i potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta, ukoliko je rađen po propisima drugih zemalja – član 102. stav 4. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13);
 4. Ekološka dozvola, ako je potrebna ili rješenje o odobravanju studije uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine;
 5. Saglasnosti nadležnih komunalnih preduzeća koja upravljaju komunalnom infrastrukturom, javnih preduzeća koja upravljaju javnom infrastrukturom i slično kada je to određeno posebnim propisima (elektroenergetska saglasnost, protivpožarna saglasnost i sl.);
 6. Drugi dokazi određeni posebnim zakonima;
 7. Rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, te dokaz o uplati utvrđenog iznosa naknada, odnosno ugovor o načinu izmirenja ovih obaveza investitor je dužan da dostavi nadležnom organu na njegov zahtjev prije izdavanja građevinske dozvole.

Takse i naknade

 • Republička administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev;
 • Republička administrativna taksa na rješenje prema predračunskoj vrijednosti objekta:
  • do 50.000 KM – 200 KM;
  • od 50.000 do 100.000 KM – 300 KM;
  • preko 100.000 KM – 0.5% na predračunsku vrijednost objekta, ali ne više od 10.000 KM

Rok za rješavanje predmeta 15 dana od dana kompletiranja zahtjeva

Vrijeme važenja formalnosti Građevinska dozvola prestaje da važi ako se sa izgradnjom objekta za koji je izdata ne počne u roku od tri godine od dana kad je građevinska dozvola postala izvršna

Pravni osnov formalnosti

 • Zakon o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik RS, broj 40/13, 106/15, 3/16,84/19)
 • Zakon o administrativnim taksama, tarifni broj 1. i 52. („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 100/11, 103/11 i 67/13)

 

 

UPOTREBNA DOZVOLA

Nadležni organ

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Kako i gdje

Potrebno je predati zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu sa dokazima (neophodni dokumenti), putem pošte ili na protokol Ministarstva.

Neophodni dokumenti

 1. građevinska dozvola sa projektom izvedenog stanja u dva primjerka, ukoliko je izrađen i ovjeren u skladu sa članom 104. Zakona o uređenju prostora i građenju,
 2. potvrda o izvršenom geodetskom snimanju objekta,
 3. dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija,
 4. saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim propisima,
 5. izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekata iz člana 60. stav 2. ovog zakona,
 6. izvještaj nadzornog organa i
 7. energetski certifikat zgrade.

Dodatne informacije – Za rad komisije na terenu obezbijediti:

 1. građevinsku dozvolu sa glavnim projektom na osnovu kojeg je izdata dozvola i projekat izvedenog stanja, ukoliko je izrađen,
 2. dokaze o kvalitetu radova, građevinskih proizvoda i opreme,
 3. dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima i rezultatima testiranja nosivosti konstrukcije, ako se posebnim propisima testiranje zahtijeva,
 4. građevinski dnevnik,
 5. građevinsku knjigu, za one objekte za koje je ugovorena obaveza njenog vođenja,
 6. knjigu inspekcija i
 7. ostalu dokumentaciju definisanu posebnim propisima u zavisnosti od vrste objekta.

Takse i naknade

 • Republička administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i,
 • Republička administrativna taksa na rješenje 100 KM,

 

Rok za rješavanje predmeta

 • Tehnički pregled obavlja se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva,
 • Sačinjavanje izvještaja o rezultatu tehničkog pregleda izgrađenog objekta, odnosno izvedenih radova, čiji je sastavni dio zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu najkasnije u roku od 8 dana od dana tehničkog pregleda.
 • Ukoliko se na osnovu izvještaja utvrdi da nema nedostataka ili da su uočeni nedostaci otklonjeni, nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od prijema zapisnika izda upotrebnu dozvolu.

Vrijeme važenja formalnosti Trajno

Pravni osnov formalnosti

 • Zakon o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16,84/19)
 • Zakon o administrativnim taksama, tarifni broj 1. i 52. („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 100/11, 103/11,67/13,123/20)
 • Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranja tla i objekata u toku njihove upotrebe (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 100/13)