Registracija privrednog društva

Obuhvata nekoliko bitnih koraka i procedura. U sledećem tekstu možete dobiti dodatne informacije o registraciji privrednog društva u Republici Srpskoj.

BROJ KORAKA: 2
BROJ PROCEDURA: 4
BROJ DANA: 5

Koštanje registracije u KM (najjednostavniji oblik organizovanja)
 • notar 2 x 4,095 KM + ovjera ličnih karata 2×2 KM + 10 KM ovjera potpisa ovlaštenog lica,
 • taksa APIF-u – 35 KM,
 • taksa Službenom glasniku RS za objavu 7KM po redu x 6 redova =42 KM,
 • izrada pečata – 40 KM

UKUPNO: 139,19 KM + taksa UIO /BiH – 40 KM

Potrebno je posjetiti sledeće institucije:
 • notara,
 • gradsku /opštinsku uslužnu kancelariju,
 • banku – radi uplate osnivačkog kapitala i otvaranja bankovnog računa;
 • šalter APIF-a,
 • pečatoreznicu,
 • područni centar Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
 • distributera fiskalnih uređaja,
 • Poresku upravu RS, radi podnošenja zahtjeva za potvrdu o registraciji i prijave zaposlenih radnika.
KORAK 1

Procedura 1: Posjeta notaru/notarski ovjeren osnivački akt

 • Obraćanje notaru sa kopijom lične karte, te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru.
 • Notar ovjerava osnivački akt, tj. ovjerava potpis osnivača i ovlaštenog lica. Ovjera jednog potpisa košta 7 notarskih bodova po 0,50 KM + PDV = 4,095 KM.

Procedura 2: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa

 • Posjeta gradskoj/opštinskoj uslužnoj kancelariji ili notaru radi ovjere kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjere potpisa budućeg odgovornog lica (10 KM).

Procedura 3: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF-a

 • Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, Odluka o imenovanju odgovornog lica, Izjava o prihvatanju dužnosti odgovornog lica, Potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala, Potvrda o prebivalištu za osnivača ili odgovornog lica, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica, Uvjerenje da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza koje izdaje Poreska uprava, dozvola za privremeni boravak ako je lice ovlašteno za zastupanje strani državljanin) – prva registracija besplatna;
 • Objava u Službenom glasniku RS – 7 KM po redu;
 • taksa APIF-u – 35 KM.

Rok postupanja je tri dana, ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija. Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. da je dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.

KORAK 2

Procedura 3: Registracija privrednog društva

 • Preuzimanje sudskog rješenja i obavještenja o razvrstavanju po klasifikaciji djelatnosti kod APIF-a.

Procedura 4: Izrada pečata

 • Izrada pečata u ovlaštenoj pečatoreznici uz kopiju sudskog rješenja, a originala na uvid. Izrada pečata iznosi od 20 – 50 KM, rok postupanja 1 dan.
Nakon ovih koraka, privredno društvo dužno je da izvrši i:

Uplatu komunalne takse za isticanje poslovnog imena – plaćanja komunalne takse vrši se u PJ Poreske uprave Republike Srpske.

PDV registraciju – Posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH radi PDV registracije.
Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za registraciju (obrazac ZR-1),
 • rješenje o upisu u sudski registar,
 • uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave,
 • lična karta vlasnika i odgovornih lica,
 • punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreskog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina;
 • dozvola za rad i prijava boravišta za stranog državljanina,
 • karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren.

Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:

 • 10 KM – Svrha doznake: Taksa na zahtjev za registraciju,
 • 10 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji,
 • 20 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji

Fiskalizaciju – Da bi privredno društvo počelo sa radom neophodna je nabavka fiskalne kase koja, sa montažom i godišnjim servisiranjem košta oko 1000 KM.

Preuzimanje potvrde o registraciji i prijavi zaposlene  Poreskoj upravi RS na već propisanim obrascima

Otvaranje bankovnog računa – Posjeta banci radi otvaranja žiro računa uz podnošenje potrebne dokumentacije i zahtjeva za prebacivanje osnivačkog kapitala na žiro račun privrednog društva.

Ispuni uslove iz oblasti zaštite i zdravlja na radu – Privredno društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ovo rješenje donosi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, a naknada iznosi 10 KM republičke takse.