Preduzetnička zona

Parcela k.č. 1328/1 k.o.Modriča

Osnovne informacije

Parcela k.č. 1328/1 k.o. Modriča zauzima površinu od 69 936 m² i nalazi se u obuhvatu Regulacionog plana „Preduzetnička zona“ u Modriči. Regulacionim planom „Preduzetnička zona“ i namjenom površina parcela je predviđena za poslovne objekte i preduzetničke djelatnosti. Teren je ravan. Pristup parceli je sa južne strane, preko asfaltirane saobraćajnice. Parcela ima omogućen priključak na vodovodnu, kanalizacionu, telekomunikacionu i elektro energetsku mrežu. Regulacionim planom planirano je formiranje pristupne saobraćajnice i 5 parcela na kojima je planirana gradnja 9 objekata, različitih oblika i površina. Parcela se nalazi u 3. zoni gradskog građevinskog zemljišta u mjesnoj zajednici Modriča 3 i ima dobru saobraćajnu povezanost na udaljenosti od oko 1,2 km od centra grada kao i sa magistralnim putem M 17 Doboj Modriča Šamac.

Opšte karakteristike
 • Tip zone: Greenfield;
 • Početna cijena zemljišta: 20,80 KM/m²;
 • Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta:
  poslovni objekti:  35 KM/m²;
  proizvodni objekti:  30KM/m²;
 • Naknada za rentu: 27,76 KM/m²;
 • Lokacija: Uže urbano područje opštine Modriča;
 • Ciljne djelatnosti: Drvna industrija i namještaj, laka industrija i sve čiste proizvodne djelatnosti, servisi i inžinjerske usluge koje mogu da funkcionišu u blizini stambenih naselja.
Infrastruktura
 • Električna energija: Da;
 • Voda: Da;
 • Odvod otpadnih voda: Da;
 • Mogućnost odlaganja čvrstog otpada: Da;
 • Telefon/internet: Da;
 • Transportna infrastruktura: Da;
 • Gas: Ne.