Poreska politika u Republici Srpskoj spada među najstimulativnije u regionu,sa niskom stopom poreza na dohodak,poreza na dobit i zbirnom stopom doprinosa. Stopa poreza na dodatu vrijednost je takođe vrlo stimulativna.

Porez na dohodak
U Republici Srpskoj se primjenjuje stopa poreza na lična primanja  od 8% dok na ostala lična primanja iznosi 13%.
Neoporezivi  dio dohotka u Republici Srpskoj iznosi 1.000 KM (511Eura).

Porez na dobit
Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.

Porez na dodatu vrijednost
U BiH, odnosno Republici Srpskoj se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na dodatu vrijednost od 17%.

Stope doprinosa

Zbirna stopa doprinosa iznosi  31% na bruto platu,od čega se:

 • za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvaja 18,50 %
 • za zdravstveno osiguranje 10,20 %
 • za dječiju zaštitu 1,70 %
 • za osiguranje od nezaposlenosti 0,60 %.

 

Poreske stope u odnosu na zemlje u regionu

2021. godina RS FBIH Srbija Hrvatska Crna Gora Sjeverna Makedonija
Stopa poreza na dohodak 8 %

13 %

10 % 10 % na por.osnovicu do 5.974.848 dinara

 

15 % na por.osnovicu preko 5.974.848 dinara

20 % na por.osnovicu do 360.000 kuna

 

30 % na por.osnovicu preko 360.000 kuna

 

9 %

 

11 % na iznos primanja iznad prosječne mjesečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini

10 %
Neoporezivi dio dohotka  ( u eurima) 511 153 164 528 0 136
Stopa poreza na dividendu 15 % i 20 % 10 % 9% 10 %
Stopa poreza na dobit 10 % 10 % 15 % 10 % za prihode do 7.500.000 kuna

 

18 % za prihode jednake ili veće od 7.500.000,01 kuna

9 % 10 %
Stopa PDV_a 17 % 17 % 20 %, 10% 25%, 13%,5% 21 %, 7 % 18 %, 5 %
Zbirna stopa doprinosa na bruto platu 31 % 41,50 % 36,55 % 36,50 % 32,30 % 28 %

 

Poreski sistem u BiH/RS poznaje kategorije direktnih i indirektnih poreza.

Indirektni porezi

U indirektne poreze spadaju porez na dodatu vrijednost (PDV), akcize (posebni porezi koji se plaćaju na naftne derivate, duvan i duvanske prerađevine, bezalkoholna pića, alkohol, alkoholna pića i voćne prirodne rakije, pivo i vino, kafu), putarine, carine. Indirektni porezi su u nadležnosti BiH.

Zakoni iz oblasti indirektnog oporezivanja na nivou BiH:

 • Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13)
 • Zakon o upravi za indirektno oporezivanje ( „Službeni glasnik BiH“, broj 89/05)
 • Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda  ( „Službeni glasnik BiH“, broj 55/04, 34/07, 49/09)
 • Zakon o postupku indirektnog oporezivanja ( „Službeni glasnik BiH“, broj 89/05, 100/13)
 • Zakon o postupku prinudne naplate ( „Službeni glasnik BiH“, broj 89/05, 62/11)
 • Zakon o PDV_u ( „Službeni glasnik BiH“, broj 9/05, 35/05, 100/08)
 • Zakon o akcizama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj 62/04, 48/05, 49/09, 49/14)
 • Zakon o carinskoj politici BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj 57/04, 51/06, 93/08, 54/10, 76/11)
 • Zakon o carinskoj tarifi BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj 58/12)
 • Zakon o carinskim prekršajima ( „Službeni glasnik BiH“, broj 88/05).
Direktni porezi

Direktni porezi se nalaze u isključivoj nadležnosti entiteta i Brčko Distrikta. U Republici Srpskoj se primjenjuje stopa poreza na dohodak od 8 % na lična primanja i 13 % na ostala lična primanja.

Svi stranci sa stranim prebivalištem u Republici Srpskoj su dužni platiti porez na dohodak na prihode ostvarene u kalendarskoj godini na teritoriji Republike Srpske. Jednako tako, svi stranci koji ne borave  stalno u Republici Srpskoj ali koji zarađuju dohodak u Republici Srpskoj smatraju se poreskim obveznicima.

 

Porez na dobit

Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10 %. Porez na dobit prilagođen je standardima EU. Strana pravna lica su obveznici poreza na dobit:

 • ako obavljaju djelatnost i imaju stalno mjesto poslovanja u Republici Srpskoj za dobit koja se odnosi na to stalno mjesto poslovanja
 • ako ostvaruje prihod od nepokretne imovine koja se nalazi u Republici Srpskoj za dobit koja se odnosi na tu nepokretnu imovinu.

Oporezivanje stranih pravnih lica detaljnije je propisano članovima 40. do 43. Zakona o porezu na dobit. Zakoni iz oblasti:

 • Zakon o porezu na dobit ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/15, 1/17, 58/19)
 • Zakon o porezu na dohodak ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 60/15, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21)

 

Porez na nepokretnost

Zakonom o porezu na nepokretnosti ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 91/15) propisano je da se porez na nepokretnosti plaća po stopi do 0,20 %. Izuzetno, poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi do 0,10 %. U ovom slučaju, pod nepokretnostima se podrazumijevaju objekti za proizvodnju i objekti za skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, ukoliko čine zaokruženu cjelinu.

Skupštine opština i gradova dužne su donijeti odluku o visini stope poreza na nepokretnost na svom području do 31. januara za tekuću godinu.

U slučaju obavljanja deficitarne proizvodno-zanatske djelatnosti, poreski obveznik može biti oslobođen obaveze, o čemu posebnu odluku donosi skupština opštine, odnosno grada. Od plaćanja poreza na nepokretnost, između ostalog, oslobođeni su: obrađeno poljoprivredno zemljište i nepokretnosti koje služe za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju. Zakoni iz oblasti:

 • Zakon o porezu na nepokretnost ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 91/15)

 

Podsticaji i poreske olakšice

Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa se provodi putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Svi poslodavci koji su zaposlili radnike u protekloj godini imaće mogućnosti da im se porezi i doprinosi vrate. Javni poziv po ovom programu raspisuje se za svaku godinu pojedinačno i dostupan je na portalu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/19) omogućava poreskom obvezniku koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja.

Zakon o porezu na dohodak ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 60/15, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21) predviđa određene pogodnosti odnosno povlastice za godišnji dohodak za kvalifikovanog investitora.

 

Doprinosi

Zbirna stopa doprinosa iznosi  31% na bruto platu,od čega se:

 • za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvaja 18,50 %
 • za zdravstveno osiguranje 10,20 %
 • za dječiju zaštitu 1,70 %
 • za osiguranje od nezaposlenosti 0,60 %.

Zakoni iz oblasti:

 • Zakon o doprinosima ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17, 112/19, 49/21, 119/21

 

Ostale takse i naknade

 • Zakon o šumama ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/08, 60/13,70/20)
 • Zakon o vodama ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/06, 92/09, 121/12)
 • Zakon o komunalnim taksama ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/12, 123/20,119/21)

U Republici Srpskoj u svim opštinama, zasebno Odlukom skupština opštine utvrđuju se obaveze po osnovu komunalnih taksa.